Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a Honda Customer Satisfaction Index („Honda Ügyfél Elégedettségi Index”) programban (a továbbiakban: „HCSI program”) részt vevő személyek (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat rögzíti.

A HCSI program célja annak mérése és kiértékelése, hogy a jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott Adatkezelők szerviz-, illetve értékesítési szolgáltatásával az Adatkezelők ügyfelei mennyiben elégedettek. Az ügyfél-elégedettség mérésének és kiértékelésének célja az Adatkezelők által az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése.

1. Az adatkezelő személye

A HCSI program keretében megadott személyes adatok kezelése tekintetében többes adatkezelés valósul meg.

Az adatkezelők köre (a továbbiakban együttesen: „Adatkezelők”) a következő:

1.1. Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
Cégjegyzékszám: 13-17-000133
Postacím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.
E-mail: info@honda.hu
Telefon: +36/23 506 406
Fax: -
Honlap: www.honda.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő1”)

1.2. Honda Motor Europe Limited

Székhely: GB-RG12 1HL Bracknell, Berkshire, Cain Road
Nyilvántartási szám: 857969
Postacím: GB-RG12 1HL Bracknell, Berkshire, Cain Road
Hivatalos elektronikus elérhetőség: http://www.honda.co.uk/cars/contact-us/pan-divisional-contact-us.html
Telefon: [-]
Fax: [-]
Honlap: www.honda.co.uk
(a továbbiakban: „Adatkezelő2”)

1.3. H.Őrmező Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Kereskedők útja 8.
Cégjegyzékszám: 01 09 917574
Postacím: 2040 Budaörs, Kereskedők útja 8.
E-mail: kapcsolat@hondabudaors.hu
Telefon: +36 1 248 0383
Fax: [-]
Honlap: www.budaors.honda.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő3”)

 

2. Az adatkezelésre vonatkozó információk

2.1. Az adatkezelés nyilvántartási száma

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) az adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján NAIH-68029 számon vette nyilvántartásba.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Érintett a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását az Adatkezelő3 ügyviteli rendszer programjának részeként adhatja meg. Szerviz oldalon a munkalap megnyitási folyamat részeként, értékesítés oldalon pedig a vevői szerződés megkötésének fázisában kell az Érintettnek választ adnia arra, hogy részt kíván-e venni a HCSI programban, és amennyiben igen, hozzájárul-e vagy nem a személyes adatainak kezeléséhez.  

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Az Érintett személyes adatait, továbbá a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadását vagy annak megtagadását az Adatkezelő3 munkatársával szóban közli, majd az Adatkezelő3 munkatársa által kinyomtatott, az Érintett személyes adatait, továbbá a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás megadását vagy annak megtagadását tartalmazó dokumentumokat aláírásával hitelesíti.

2.3. Az adatkezelés célja

A jelen Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott adatkezelési tevékenység célja – online kitölthető kérdőívek megküldésével, és a kitöltött kérdőívek kiértékelésével – annak mérése, hogy az Adatkezelők ügyfelei mennyire elégedettek az Adatkezelők szervíz- és értékesítési szolgáltatásaival.  

2.4. A kezelt adatok köre

A jelen Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott adatkezelési tevékenység az Érintett következő személyes adataira vonatkozik:

 • neve;
 • születési ideje;
 • lakcíme;
 • neme;
 • e-mail címe;
 • telefonszáma;
 • gépjárművének adatai.

2.5. Az adatkezelés módja

Az Érintett jelen Tájékoztató 2.2. pontjában meghatározott hozzájárulásának megadását követően az Adatkezelő3 továbbítja az Érintett személyes adatait a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott Adatfeldolgozó részére, aki online kitölthető ügyfél-elégedettséget mérő kérdőívet küld az Érintett részére elektronikus úton.

A kérdőív alapvetően anonim, azonban az Érintett választása szerint kitöltheti azt nem anonim módon is. A kérdőív kitöltése nem kötelező.

A kitöltött kérdőívek a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott Adatfeldolgozó által működtetett automatizált rendszeren keresztül riport formában kiértékelésre kerülnek, majd e riportok, illetve maguk a kérdőívek az Adatkezelő2 által működtetett weboldalon keresztül válnak elérhetővé az Adatkezelő1, illetve az Adatkezelő3 munkatársai számára.

Az Érintett személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó műveletek végrehajtása érdekében az Adatkezelők munkatársai, továbbá a jelen Tájékoztató 3. pontjában meghatározott Adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg.

Az Adatkezelők időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállalnak az általuk kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat az Érintett hozzájárulásától eltérően nem hozhatják harmadik személy tudomására.

2.6. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától számított 1 (egy) évig tart.

 

3. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelők adatfeldolgozóként igénybe veszik az alábbi adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) szolgáltatását:

Infas TTR GmbH.
Székhely: Dreieichstraße 59 D-60594 Frankfurt
Nyilvántartási szám: Register Court: Amtsgericht Frankfurt/M., HRB 40902, DE 175652207
Postacím: Dreieichstraße 59 D-60594 Frankfurt
E-mail: [-]
Telefon: [-]
Fax: [-]
Honlap: www.ttr-group.de

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő2 által kiválasztott, piackutatási tevékenységet ellátó szolgáltató partner, akinek a részére a hozzájárulást adó Érintett személyes adatai azért kerülnek továbbításra, hogy az Adatfeldolgozó az Érintett részére el tudja küldeni elektronikus úton a piackutatási célból készített ügyfélelégedettség-mérő, online kitölthető kérdőívet, majd a kitöltött kérdőíveket az Adatfeldolgozó által működtetett automatizált rendszer riport formában kiértékelhesse.

Az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelők rendelkezései szerint, a fent meghatározott célból dolgozza fel, saját céljára nem folytat adatfeldolgozást, és a személyes adatokat az Adatkezelők rendelkezései szerint, a jelen Tájékoztató 2.6. pontjában meghatározott ideig tárolja és őrzi meg.

 

4. Adatbiztonság

Az Adatkezelők gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.

Az Adatkezelők védik a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés, továbbá az Adatkezelők által alkalmazott technika megváltozása miatt történő hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

5. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

5.1. Az Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelők jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott elérhetőségein keresztül:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását;
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

5.1.1. Tájékoztatás kérése

Az Érintett kérelmére bármelyik Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett személyes adatainak kezelésével, továbbításával, feldolgozásával kapcsolatos az Infotv. 15. § (1) bekezdésben meghatározott körülményekről (azaz pl. arról, hogy az Adatkezelők az Érintett milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik).

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelők csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatják meg.

Az Adatkezelők az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén 25 (huszonöt) naptári napon belül írásban adják meg az Érintettnek a tájékoztatást.

5.1.2. A személyes adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása

A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az Adatkezelők helyesbítik, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésükre áll.

A személyes adatot az Adatkezelők törlik, amennyiben:

 • a kezelése jogellenes;
 • az Érintett az adatok törlését kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést nem zárja ki a törvény;
 • az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • a törlést a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Érintett kérésére, illetve abban az esetben, ha a rendelkezésre álló információk alapján a törlés feltételezhetően sértené az Érintett jogos érdekeit, az Adatkezelők törlés helyett zárolják a személyes adatokat. Az így zárolt személyes adatok csak addig kezelhetők, ameddig fennáll az az adatkezelési cél vagy ok, amely kizárta a személyes adat törlését.

5.1.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból, így például abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás céljára történik.

Ebben az esetben az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül megvizsgálják a tiltakozást, és a vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatják.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

5.2. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

5.2.1. Hatóság vizsgálatának kezdeményezése

Az Érintett az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 52-58. §-ai tartalmaznak.

A bejelentést a Hatóság alábbi elérhetőségein lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

5.2.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, a bíróság ezen ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (pl. budapesti lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a Fővárosi Törvényszék előtt).

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg:

www.birosag.hu/torvenyszekek